Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, joka toteutetaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat lastensuojelun, aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa. Tukihenkilön avulla lapselle tai nuorelle tarjotaan eväät parempaan elämänhallintaan sekä tuetaan myönteistä kasvua ja kehitystä. Tukihenkilötyötä tarjotaan myös aikuissosiaalityön, maahanmuuttajapalvelujen sekä vammaispalvelujen piirissä olevien aikuisten kuntoutumisen tukemiseen. Toiminta perustuu tukihenkilön ja tuettavan luottamukselliseen suhteeseen.

Ammatillista tukihenkilötoimintaa tarjotaan myös ryhmämuotoisena. Ryhmämuotoisessa tukihenkilötoiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, osallisuus ja sosiaaliset suhteet.


Jälkihuolto

Jälkihuolto on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisen elämän aloittamiseen sijaishuollon tai avohuollon sijoituksen päätyttyä.

Omilleen muuttaessa nuorelle tulee eteen tilanteita, joissa hän tarvitsee konkreettista apua; kodinhoidolliset asiat, viranomaistahojen kanssa asiointi ja työllistyminen ja opiskelu.

Jälkihuolto on kokonaisvaltaista tukemista  nuorelle sijaishuollon  tai avohuollon sijoituksen päätyttyä. Jälkihuolto tarjoaa nuorelle apua ja ohjausta omien voimavarojen löytämiseen, arjen hallintaan sekä tulevaisuuden suunnitteluun.

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjauksella pyritään vahvistamaan asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä sekä elämänhallintaa tukemalla ja ohjaamalla asiakasta elämän eri tilanteissa. 

Sosiaaliohjauksen avulla kartoitetaan asiakkaan tuen tarpeet ja autetaan asiakasta löytämään oikeat palvelut sekä tukimuodot.

Sosiaaliohjauksen kautta asiakas saa konkreettista apua asioiden hoitamiseen ja erilaisten hakemusten tekemiseen. Tällaista tukea voidaan tarvita esimerkiksi työttömyyden pitkittyessä, mielenterveys- ja päihdeongelmien, asunnottomuuden tai arjen haasteiden vuoksi.

Tuetut ja valvotut tapaamiset

Tuetuilla ja valvotuilla tapaamisilla varmistetaan vanhemman ja lapsen välisten tapaamisten sujuvuus. Niiden tarkoituksena on tukea lapsen ja vanhemman välistä yhteyttä ja suhdetta.

Tuetuissa tapaamisissa valvoja on saatavilla koko tapaamisen ajan. Tarvittaessa valvoja tukee vanhemman ja lapsen suhdetta sekä auttaa vanhempaa lapsen hoidossa.

Valvotuissa tapaamisissa valvonta on intensiivisempää. Tapaamisen aikana valvoja on koko ajan kuulo- ja näköetäisyydellä, hän valvoo myös lapsen ja vanhemman välistä puhetta. 

Tuetut ja valvotut tapaamiset voidaan toteuttaa esimerkiksi lapsen kotona, sukulaisen luona tai muutoin sovitussa paikassa.

Perhetyö ja kriisiperhetyö

Perhetyö on matalalla kynnyksellä järjestettävä tukitoimi, jota toteutetaan asiakasperheen kotona. 

Perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen keskustelun ja ohjauksen kautta. Työ toteutetaan perheen kotona ja sen keskiössä on koko perhe.

Kriisiperhetyö tarjoaa perheelle nopean avun äkillisen muutoksen aiheuttaman tilanteen vakauttamiseen. Perheelle annettava apu voi olla keskustelua ja ohjausta tai konkreettista apua arjessa. Kriisiperhetyö on usein lyhytkestoista, mutta intensiivistä. Työtä on mahdollisuus toteuttaa parityöskentelynä.